Volejte na: +420 577 113 577

Telefon: +420 577 113 577
Fax: +420 577 901 072
E-mail: lokart@lokart.cz
CZ EN Výroba kartonáže Zlín-Lípa, ČR
Lokart.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Nabídky

Naše nabídky jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

2. Objednávka

Objednávka musí být zaslána písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat tyto údaje: obchodní jméno, telefon, fax, e-mail, předmět, materiál, množství, požadovaný termín a osobu pověřenou jednáním o převzetí zboží. K objednávce učiněné u prodávajícího poprvé, předloží kupující kopii výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není zapsán v obchodním rejstříku, předloží kopii živnostenského listu a potvrzení o registraci daně z přidané hodnoty.

3. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího jejím písemným potvrzením kupujícím nebo poskytnutím plnění dle kupní smlouvy vystavené prodávajícím. Smluvní strany uzavírající kupní smlouvu se zároveň zavazují, že se budou řídit těmito obchodními podmínkami ve vzájemných obchodních vztazích.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné po vzájemné dohodě obou stran, a to na základě důvodů uvedených v Obchodním zákoníku. Při odstoupení je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé na zakázce do doby odstoupení a další škody, záloha poskytnutá na výrobu zakázky se nevrací. V případě odstoupení týden před termínem dodání je kupující povinen zaplatit 70% kupní ceny, 3 dny před dodáním pak 85% kupní ceny zboží pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající může od uzavřených smluv s kupujícím odstoupit, jestliže mu kupující neuhradil předchozí fakturu ani po lhůtě splatnosti. Takové porušení povinnosti kupujícího považuje prodávající za podstatné porušení smluvní povinnosti.

5. Ceny

 • Výše kupní ceny se sjednává v kupní smlouvě nebo v potvrzené objednávce. Dohodnutou kupní cenu může prodávající zvýšit, dojde-li v období od potvrzení do splnění kupní smlouvy ke zvýšení cen surovin o více než 5%. Zvýšení ceny oznámí prodávající kupujícímu bez prodlení.
 • V případě, že kupující nebude se zvýšením kupní ceny souhlasit, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit původně sjednanou cenu za již dodané zboží.
 • Kupní cenou zboží se rozumí cena bez dopravy ke kupujícímu. (Ceny jsou předkládány bez DPH; následuje poznámka o této skutečnosti).

6. Platební podmínky

 • Lhůta splatnosti faktur byla dohodnuta na 14 dnů od data zdanitelného plnění, není-li v kupní smlouvě uvedena jiná splatnost.
 • Závazek je zaplacen bez ohledu na způsob placení dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího nebo úhradou v hotovosti v pokladně prodávajícího.
 • Při nedodržení lhůt splatnosti je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 • Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s placením faktury, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

7. Dodací lhůty a splnění dodávky

 • Sjednané dodací lhůty začínají běžet okamžikem schválení zkušebních vzorků a poté, co prodávající obdrží od kupujícího veškeré pracovní podklady, potřebné pro provedení a vyjasnění všech podrobností zakázky nebo po potvrzení kupní smlouvy.
 • Maximální dodací lhůta je 7 až 10 dnů od převzetí objednávky, za předpokladu splnění bodu a).
 • Kupující je povinen odebrat veškeré objednané zboží do 48 hodin po vyzvání prodávajícím. Prodávající může uvědomit kupujícího s dostatečným časovým předstihem o předpokládaném dokončení výroby zboží.
 • Dodávka je splněna těmito způsoby:
  • Předáním zboží k přepravě prvnímu dopravci.
  • Převzetím zboží kupujícím v sídle prodávajícího.
  • V případě, že již vyrobené zboží nemůže prodávající dodat z důvodu neplacení předchozích dodávek kupujícím a v případě nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu, považuje se dodávka za splněnou. Zboží v těchto případech může prodávající uskladnit na účet a riziko kupujícího a fakturovat kupujícímu.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky.
 • V případě nedodržení termínu dodání, kupující písemně stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po jejím marném uplynutí může kupující od smlouvy odstoupit.
 • Povinnost dodat zboží a dodržet dodací lhůty a termíny se prodlužují o období mimořádných a nezaviněných okolností, jež způsobily závažnou provozní poruchu a znemožnily vyrobení, či odeslání zboží.

8. Rozměry

U všech obalů z vlnité lepenky se udávají vnitřní rozměry obalu v pořadí délka x šířka x výška. U tabulí z vlnité lepenky se vztahuje první rozměrový údaj vždy na směr vlny. Všechny rozměry se udávají v mm.

9. Kvantitativní odchylky

Vzhledem k technologii výroby a též způsobeným chybám při přepočítávání je prodávající oprávněn splnit kupní smlouvu v těchto tolerancích množství u dodávek:

 • do 1000 ks - 15%
 • do 3000 ks - 10%
 • nad 3000 ks - 5%

10. Záruka za jakost zboží

Prodávající ručí za bezvadnost dodaného zboží. V případě, že kupní smlouva nebo zvláštní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví požadavky na technické znaky jakosti zboží, podmínky kvalitativní přejímky zboží, záruční lhůtu, nároky z vad apod.,platí obchodní zvyklosti oboru papíru a celulózy v zemi prodávajícího a následující ustanovení:

 • Určený druh vlnité lepenky se může změnit ve složení, pokud se tím podstatně nezmění užitné vlastnosti zboží.
 • Prodávající neručí za nepatrné odchylky provedení zboží (rozměry, barva, tisk, lepení, šití, hmotnostní rozdíly apod.), které nemají podstatný vliv na používání zboží.
 • Záruční doba začíná dnem splnění dodávky a trvá 6 měsíců.
 • Nároky z vad zboží se řídí ustanovením §436 násl. Obchodního zákoníku.

11. Skladovací podmínky

Vlnitá lepenka a z ní vyrobená kartonáž se doporučuje skladovat v uzavřených prostorách při teplotě 5 – 25 °C a relativní vlhkosti 50 – 80 %, chráněná před tepelným a vlhkostním výkyvem.

12. Reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 10 dnů od fyzického převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci poskytnuté záruční lhůty. V případě první dodávky má kupující možnost kontroly kvality prvních kusů.

13. Obaly zboží

Zboží je dodáváno na EUR paletách, které jsou současné fakturovány s dodávkou. Lhůta pro jejich vrácení je 30 dní. Palety vrácené ve lhůtě jsou dobropisovány nebo při dalším odběru ve lhůtě odečteny formou minusového zápisu na dodacím listě a na faktuře.

14. Ochrana průmyslových práv

Dojde-li vyrobením nebo úpravou podle návrhů, vzorů apod. zadaných kupujícím k porušení průmyslových práv třetí strany, nese veškeré důsledky takového porušení výlučně kupující. Konstrukční a tiskové návrhy prodávajícího jsou jeho duševním vlastnictvím a jen on má výlučné právo na základě těchto návrhů vyrábět. Prodávající si vyhrazuje právo vyúčtovat veškeré náklady vzniklé při vývoji návrhů.

15. Výhrada vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na dodané zboží i na věci vzniklé přepracováním nebo zpracováním až do splnění všech nyní nebo v budoucnu příslušejících nároků vůči kupujícímu. Po vystavení faktury do jejího zaplacení platí výhrada vlastnického práva pro zajištění pohledávky prodávajícího.

Jestliže se kupující dostane do prodlení se svými závazky vůči prodávajícímu, může si prodávající bez omezení ostatních práv, vzít vyhrazené zboží zpět a za účelem uspokojení splatných pohledávek vůči kupujícímu je jinak zhodnotit. V tomto případě se závazek kupujícího snižuje pouze o výnos z tohoto jiného zhodnocení, po odečtení všech nákladů spojených s tímto jiným zhodnocením. Pokud uzná prodávající jiné zhodnocení za nutné, zajistí kupující prodávajícímu nebo pověřeným osobám okamžitě přístup k vyhrazenému zboží.

Pokud dojde ke zpracování, spojení nebo smíchání s jiným zbožím, nabývá prodávající s kupujícím spoluvlastnictví nové věci v poměru kupní ceny, sjednané mezi kupujícím a prodávajícím, k příslušné kupní ceně zboží. Kupující pak bude o zboží , které je ve výlučném vlastnictví prodávajícího nebo i ve spoluvlastnictví prodávajícího s kupujícím, za prodávajícího jako uschovatel s obchodní pečlivostí pečovat.

Výsekové nástroje a tiskové štočky jsou bezplatně uskladněny v uzemněných a temperovaných prostorách dodavatele (výrobce). V případě nepoužití více jak 2 roky jsou na náklady dodavatele (výrobce) zlikvidovány. Pokud kupující požaduje uskladnění i po této době, musí o to požádat a další uskladnění je zpoplatněno.

16. Všeobecná ustanovení

Kupující nemá právo postoupit nároky ze smluv s prodávajícím třetí straně. V případě sporů v obchodních věcech bude toto řešeno Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR . Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy ČR.

Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.

Novinky
květen 2018

GDPR Společnost Lokart s.r.o. je plně připravena na GDPR.

leden 2017

Snažíme se automatizovat pracovní procesy.Spustili jsme automatizovaný systém dodávek archů vlnité lepenky k flexotiskovým slotrům. Jedná se o sestavu depaletizér,transport a předpodavač s obracečem.Zvýšili jsme výkon a odbourali namáhavou práci strojníků.

It is essential to be aware golden may get to a number of colors when they are together substances which might be unique. Moreover, an 18 karat gold version visits be produced too. Although there's no date feature, likely to huge rounded steel case plus a mesh ring manufactured from silver plated steel.

The winder on the lookout need to have got a small gemstone, known as cabochon stone. Several the brands likewise have showcased their extraordinary pieces by using bracket. Several the imitation manufacturers select for usual glass as an alternate to sapphire crystal .

The Definitive Tactic to Fake Swiss Watches

For the left side we have a perfect swiss replica watches using a genuine ETA 28362. To the rear of the situation is simply hologram. An authentic diver watch is accord together with the ISO 645.

Zobrazit vše
Adresa

Lokart s.r.o.
Lípa 300
763 11 Zlín-Lípa

Zobrazit na mapě
Mapa